Парк Бушава азбука

Парк Бушава азбука

Парк Славка Недиќ

Парк Славка Недиќ

Депониско третирање отпад

Депониско третирање отпад

Придобивки од рециклирање на стакло

Придобивки од рециклирање на стакло

Плоштад Круг

Плоштад Круг

Придобивки од рециклирање на пластика

Придобивки од рециклирање на пластика

Искористување на енергијата добиена со согорување на отпадот

Искористување на енергијата добиена со согорување на отпадот