Градовите ги изградивме во хаос, воздухот во хомогена смеса од загадувачки материи, отпадот оставивме да не труе.