katlanovo-carstvo-otpad.jpg
Постои ниска свест за природата и екологијата, потребни се повеќе кампањи за подигнување на свеста кај луѓето за да рециклираат, да се обезбедат соодветни места каде ќе можат да се обезбедат соодветни амбалажи, односно најразлични контејнери.
 
Ова се само дел од препораките кои денеска ги упатија студентите од Машинскиот факултет во Скопје. Тие презентираа решенија за ефикасно управување со отпадот во нашата држава, а работеа под менторство на професорот Даме Димитровски.
 
Димитровски рече дека со студентите индентифукувале оти постојат проблеми во животната средина кои ги загрижуваат граѓаните, особено во урбаните средини. Информира дека покрај загадувањето на воздухот и бучавата, со студентите кои работеле по предметот Енергија од отпад, зборувале за начини за справување со урбаниот комунален оптад и подобрување на практиките во нив. Според него, решенијата што ги нудат студентите се вистински по кои државата треба да постапува, а дополнително треба да им овозможат и подетални и подлабоки истражувања, како и поголема анализа на тековите на отпад.
 
Свои презентации имаа студентите Александар Белчовски, Јована Лозановска и Филип Николовски. Лозановска изјави дека најголем проблем во нашата држава е несоодветното третирање на отпадот, односно депонирањето.
– Потребно е да се зголеми степенот на рециклирање со што ќе се подобри здравјето на луѓето, односно ќе имаме подобра животна средина. Потребно е да се направи усовршување на системите за собирање, селекција и рециклирање на отпад бидејќи самите процеси на селекција, сортирање и рециклиарње на оптадот имаат големи бенефити кои се од еколошки, социјален и од економски аспект – рече Лозановска.
 
За согорувањето отпад на депонијата „Дрисла“, рече дека тоа е единствената регулирана депонија во моментов во државата и додаде оти не работи според поставените стандарди. Според неа, доколку би се инсталирал инсенератор со поголем капацитет за согорување тогаш би можеле да се загреат од вкупниот број домаќинства околу 6,5 отсто што изнесува околу девет и пол илјади домаќинства или половина од домаќинствата во Општина Аеродром.
 
Николовски предлага депониско третирање на отпадот со што, како што рече, ќе се уништат малите, диви депонии што најмногу ги има во руралните средини како резултат на неактивноста на комуналните претпријатија. Откако отпадот ќе биде доставен до овие депонии потребно е правилно да се третира за да се заштити околината. Додаде дека може да се добие и депониски гас кој понатаму може да се искористи за добивање различни видови на енергија.
 
Годишно во земјава се создаваат околу 700.000 тони отпад, односно секој човек создава по околу 350 килограми годишно. Деведесет проценти од ѓубрето завршува на дивите депонии, за кои се проценува дека ги има околу илјада во целата држава.Во вкупниот отпад дури 38.000 тони се пластика, а над 40.000 тони се стакло – цврст отпад за кој се потребни векови да се распадне. Дополнително, индустриските капацитети создаваат токсични отпадни води, кои често не се пренасочени кон пречистителна станица и ја загадуваат почвата и подземните води.
 
Јавната презентација се организира како дел од кампањата за подобра животна средина „Не игнорирај! Реагирај!“, финансирана од Британската амбасада во Скопје.