Најголем загадувач на реките Вардар и Брегалница се комуналните отпадни води бидејќи Скопје и Штип, низ кои минуваат реките, немаат пречистителни станици. Мерењата се направени од Лабораторијата за животна средина при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, во соработка со Институтот за комуникацискси студии како дел од кампањата за подобра животна средина „Не игнорирај! Реагирај!“.