Погледнете ја визијата насловена Walkable CIty за делови од градежно узурпираното Дебар Маало, која ја изработија група студенти од Архитектонскиот факултет - Скопје.