Природните непогоди предизвикани од климатските промени се со огромен, драстичен тренд на зголемување. Најкарактеристични непогоди од антропогоениот ефект се поплави, екстремни врнежи, суши, топлотни бранови, екстремно студени и снежни појави, лавини, шумски пожари, епидемии и наезда на инсекти што не се својствени за нашето подрачје, вели проф. д-р Ивица Милески од Институтот за геогграфија при ПМФ во излагањето на конференцијата „Климатскa акција: Да се спречува и да се лекува“. Институтот за комуникациски студии ја организираше конференцијата како дел од кампањата за подобра животна средина „Не игнорирај! Реагирај!“.